Brug

Uit Oncyclopedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Dit artikel gaat over een uitvinding.
Namelijk:
Brug.
Brug is uitgevonden door Brugman
want het leek toen een goed idee.

Is 't een tunnel of een brug? Pleeg de Oncy raad, en vlug!
~ Aanhef van het beroemde standaardwerk "Bruggen en wegen: licht aan het eind van de tunnel?" door Professor W. Druyff.

Een brug is een ingenieuze constructie die de gehaaste mens bij het passeren van een rivier, een vallei, een kloof of een andere neerwaartse terreinoneffenheid een mogelijk gevaarlijke (en vooral tijdrovende) afdaling, een mogelijk vochtige (en vooral laagbijdegrondse) doorsteek, en een mogelijk gevaarlijke (en vooral tijdrovende) beklimming te besparen.

Brugman op het punt om met één majestueus handgebaar een brug te slaan.

Coördinaten[bewerken]

Onze verre voorouders konden soms niet kiezen tussen brug of tunnel, en stapelden beiden op elkaar.
Een Myceense brunnel (XVde eeuw vóórC.): wie te dicht komt krijgt te maken met de geest van een Myceense krijger.
"Impression, nègres se battant dans un tunnel" of "Impressie van vechtende negers in een tunnel", een minder bekend werk van Claude Monet uit 1871.
In de XIXde eeuw moesten bruggenbouwers vaak met ontoereikend materiaal in ondankbare omstandigheden hun vak uitoefenen.
Een XXIste-eeuwse brunnel in aanbouw.
Dit bouwsel wordt niet als brug erkend, omdat het er niet in slaagt deze kant met de overkant te verbinden of vice versa.

Vooraleer de brug (en haar varianten) nader te beschrijven, dient afgesproken wat in het brugwezen verstaan wordt onder de begrippen

  • overkant;
  • lengte;
  • breedte;
  • hoogte.

Overkant[bewerken]

Geen betere definitie van de in de wondere wereld der bruggen zo onmisbare "overkant" dan die van de onnavolgbare Drs. P, definitie die Oncyclopedia dan ook zonder schroom of schriftelijke toestemming overneemt:

De oever waar we niet zijn noemen wij de overkant

Die wordt dan deze kant zodra we daar zijn aangeland
En dit heet dan de overkant, onthoud u dat dus goed

Want dat is van belang voor als u oversteken moet!


~ Drs. P in zijn rede tot "Bruggen en Wegen", getiteld "Veerpont", in 1973.

Lengte[bewerken]

Met "lengte" bedoelen bruggenbouwers de afstand die door de brug... overbrugd wordt, zo zit dat. Hoe langer het bouwwerk erover doet om een gebruiker naar de overkant te brengen, hoe langer de brug is.

Breedte[bewerken]

Met "breedte" doelt men in het bruggenbouwvak op de afstand die afgelegd wordt door wat onder de brug door komt, en het gedeelte dat zich onder de brug bevindt.

Hoogte[bewerken]

Het begrip "hoogte" hoeft niet zoveel uitleg, omdat die parameter voor de meeste stervelingen eenduidig is, ook al heeft zo'n sterveling wel eens de neiging om, kijkend vanop een brug naar beneden, te mompelen "Da's diep, hè?", aldus de begrippen "hoogte" en "diepte" met elkaar verwisselend, en soms wel eens de sprong wagend, en op die manier het begrip "sterveling" extra in de verf zettend.

Ontstaan en uiterlijk[bewerken]

Bruggen komen op een gewelddadige manier tot stand: ze worden geslagen. Dit slaan is overigens nogal figuurlijk: alleen Brugman, de pionier van de planeet Brixton in de verre Driehoeknevel, kon echt bruggen creëren met één slaande beweging van zijn rechterhand: hij leerde onze voorouders een meer omslachtige, maar gemakkelijker te bevatten methode aan. De uitdrukking bleef echter. Eenmaal geslagen, bestaan ze uit twee belangrijke elementen: bovenaan een "brugdek", waarop zich meestal een straat, baan of ander type weg bevindt, en onderaan een "holte", waaronderdoor zich lucht en een tweede component kan bewegen. Die tweede component kan een vallei, een waterloop of een straat, baan of ander type weg zijn. Het brugdek heeft, in tegenstelling tot wat op de planeet Aarde in talloze domeinen gebruikelijk is, twee hoofden: één aan elke kant van de overbrugging. Men bedoelt er de nooit helemaal exact te lokaliseren ruimte mee, waar het landschap overgaat in de brug en vice versa.

Brug, tunnel en brunnel: conventionele constructies[bewerken]

Met "conventionele constructies" worden de bruggen, tunnels en brunnels bedoeld die op één of andere manier het fysiek transport vergemakkelijken. De verhouding tussen de lengte en de breedte van een brug is van cruciaal belang: want zodra hier een bepaalde grens wordt bereikt of overschreden, veranderen zowel de naam als het begrip van gedaante.

Brug[bewerken]

Wanneer de lengte van een brug de breedte ervan overtreft, spreken wij van een "brug", en is er niks aan de hand, ook al is ze geslagen. 99% van de aandacht gaat naar wie en/of wat zich op het brugdek verplaatst, naar deze of gene zijde, en één procentje naar wat er in de holte beneden afspeelt. De instantie die bevoegd is over het brugdek heeft, wat het bouwwerk betreft, voogdij over de instantie die iets te zeggen heeft over de holte.

Tunnel[bewerken]

Wanneer de breedte van een brug de lengte ervan overtreft, spreken wij van een "tunnel". De aandachtsverhoudingen worden omgekeerd: men houdt zich vooral bezig met wat er door de holte beneden passeert, of er zich in ophoudt. Het brugdek wordt grotendeels verwaarloosd, ook al omdat die vaak onder een andere bevoegdheid wordt ondergebracht, die, wat de tunnel betreft, onder voogdij staat van de instantie die de holte beheert. Wat net vóór de omkering van de lengte- en breedteverhouding nog de lengte was, wordt de breedte genoemd, en vice versa.

Brunnel[bewerken]

Wanneer de breedte en de lengte van zowel brug als tunnel exact overeenkomen[1], dan wordt het geval een "brunnel" genoemd, en krijgen brugdek en holte precies evenveel aandacht. Gemakshalve wordt het beheer ervan dan ook integraal aan éénzelfde autoriteit overgelaten. Brunnels zijn zeldzaam.

De aanleg[bewerken]

Om een als dusdanig erkende brug, tunnel of brunnel te construeren, dient men over een diploma van ingenieur te beschikken. Daarin zijn evenveel gradaties als er varianten op de brug zijn, namelijk drie, en, niet oninteressant, alleen de Oncycloversiteit biedt de specialisatie "Ingenieur in bruggen en tunnels" aan.

A-attest[bewerken]

De A staat voor "Alles": een "A-ingenieur in bruggen en tunnels" mag zowel bruggen, tunnels als brunnels aanleggen. Dit attest wordt zelden gehaald, en wie het wel haalt heeft meteen werk.

B-attest[bewerken]

De B staat voor "Bruggen en brunnels": een "B-ingenieur in bruggen en tunnels" dient zich te houden aan het in elkaar boksen van bruggen en brunnels, en moet van elk getunnel afblijven.

T-attest[bewerken]

De T staat voor "Tunnels en brunnels": een "T-ingenieur in bruggen en tunnels" mag alleen tunnels graven, en brunnels indien geen A- of B-ingenieur kan gevonden worden. De meeste mollen hebben geen T-attest, wat verklaart waarom hun tunnels als "gangen" bekend staan.

Onconventionele constructies[bewerken]

"Onconventionele constructies" staan niet ten dienste van fysiek transport, maar verbinden abstracte begrippen. Zij vallen dan ook buiten de bevoegdheid van de eerder aangehaalde ingenieurs, en worden door gespecialiseerde vaklui op poten gezet.

Muzikale brug[bewerken]

De muzikale brug wordt met zorg samengesteld door ervaren componisten en arrangeurs die de opdracht hebben gekregen (van zichzelf of van iemand anders) om twee stukken muziek met elkaar te verbinden. De musicologie kent een specialisatie die onderzoekt wie welke muzikale brug in welk muzikaal geheel ooit componeerde.

Werkmansbrug[bewerken]

Werkende mensen krijgen soms, na hardnekkig overleg tussen vakbonden en werkgevers, de toelating om een brug te slaan tussen twee werkvrije dagen, voor zover de afstand niet meer dan twee dagen betreft. In sommige landen worden ook ruimtes van vier dagen overbrugd, maar dan spreekt men ginder van een "viaduct", een iets uitgebreider en chiquer klinkend woord voor een iets uitgebreidere en chiquere brug.

Gymbrug[bewerken]

Gymnasten slaan óók bruggen, en die worden als onconventionele constructies beschouwd omdat er na de constructie wel een brug te zien is, maar die verdwijnt zo gauw het lichaam, dat even de vorm van een brug heeft aangenomen, zich naar een andere stand omvormt. Dit zijn de meest efemere bruggen uit het aanbod: ze gaan maar enkele seconden mee.

Brug te ver[bewerken]

De brug te ver is er geen: nooit slaat die uitdrukking op een dergelijke constructie, behalve die ene keer in Arnhem, en dan nog. Het naoorlogs gebruik van deze uitdrukking heeft ze omgevormd tot een meta-uitdrukking, omdat wie ze gebruikt meteen zélf een brug te ver gaat, door een oordeel te vellen dan buiten zijn competentie ligt. Logischerwijs gaat ook de gebruiker van de uitdrukking in de vorige zin een brug te ver. Logischerwijs gaat ook de gebruiker van de uitdrukking in de vorige zin een brug te ver. Logischerwijs gaat ook de gebruiker van de uitdrukking in de vorige zin een brug te ver. Logischerwijs gaat ook de gebruiker van de uitdrukking in de vorige zin een brug te ver. Logischerwijs gaat ook de gebruiker van de uitdrukking in de vorige zin een brug te ver. Logischerwijs gaat ook de gebruiker van de uitdrukking in de vorige zin een brug te ver. Logischerwijs gaat ook de gebruiker van de uitdrukking in de vorige zin een brug te ver.

Brug met nergens[bewerken]

Sommige bruggen schijnen deze of gene zijde met nergens te verbinden. Hoewel de grote meerderheid[2] van de brugdeskundigen het erover eens is dat een brug die deze zijde niet met gene zijde verbindt, en/of vice versa, niet als brug kan erkend worden, blijft de leek zo'n constructie toch een brug noemen, wellicht omwille van de visuele gelijkenis enerzijds, en het vermoeden dat zo'n "brug" ooit wél eens deze zijde met gene zijde heeft verbonden, of dat ooit zal doen.

Diverse[bewerken]

Na eeuwen vrucht'loos zoeken weet de grootste nul of lummel,
"den dorpren enden doren" en dus ook de doorsnee pummel
dat zonder het creëren van een duister woord als "brunnel"
men eeuwig nog zou treuren om d'onrijmbaarheid van "tunnel".

Het licht aan het einde van de tunnel was de koplamp van mijn locomotief
~ Treinbestuurder die menselijke resten van zijn koetswerk verwijdert.

Zie ook (maar verwar niet met)[bewerken]

  • Brugge, die scone stede;
  • Brugklasser, de scholier wiens beentjes te kort zijn om de afstand van Lager Onderwijs naar Hoger Onderwijs in één keer te overbruggen.


Erasmusbrug.JPG
Is't gebouwd, goedkoop of duur? Twijfel niet: architectuur!

Achmeatoren · Atomium · Berlijnse Muur · Bibliotheek · Bordeel · Brug · Café · Chinese Muur
Eiffeltoren · Euromast · Flat · Hotel · (Eigen) Huis · Kasteel · Koeltoren · Museum
Oncyclopediagebouw · Psychiatrische inrichting · Restaurant · Rotonde · Taj Mahal · Tunnel
Vogelhuisje · Witte Huis · World Trade Center (New York) · Zaanse Schans · Ziekenhuis · Zwembad


Potatohead aqua.png
Aan de schandpaal genageld!
Vastgenagelde versie:
2 mei 2016
Dit artikel is een verschrikking! Daarom is het vastgenageld aan de schandpaal zodat iedereen er rotte groenten tegenaan kan gooien.


Notenbalk[bewerken]

  1. Er wordt internationaal een marge van 1% toegelaten, en de beslissing wordt dan uiteindelijk overgelaten aan de Internationale Commissie voor Bruggen, Tunnels en Brunnels.
  2. 76,3% volgens het Nationaal Instituut voor Statistiek.