OnNieuws:Nieuw onderzoek haalt spelling onderuit

Uit Oncyclopedia
Ga naar: navigatie, zoeken

23 januari 2017


Het nieuwe groene boekje is samengesteld op basis van het onderzoek dat de spelling compleet omgooit -> Hët níuwë groenë boekjë is saamëngësteldt op baasís van hët ondërzoek dat dë spelling kompliit omgójdt

HET GROENE BOEKJE-LEIDEN - Na jarenlang klankenonderzoek is gebleken dat het Nederlands geheel verkeerd is gespeld. De spellingregels voor lange klinkers kloppen voor geen meter. Dit heeft een internationaal team deskundigen uitgeplozen. Aangezien het Nederlands er steeds meer naar streeft om de spelling fonetisch te schrijven (op basis van de officiële Surinaamse uitspraak) moeten we ons klinkerpallet volledig omgooien. Karin Landerl en Pieter Reitsma, de twee onderzoekers kwamen tot deze conclusie op een zonnige dag aan het zwembad in Zuid-Frankrijk toen ze hun dagelijkse brabbeloefeningen, klankkundige kneepjes van het vak,voor de verandering met klinkers inoefenden. De resultaten waren verassend en nu, jaren later is de spelling aangepast. Het zal een hele ommezwaai wezen voor Oncyclopedia om hierbij correcter te spellen dan het verouderde Wikipedia. Heil Sophia.

De vereniging voor het behoud van ij en ei Blijt-eis is verbolgen en kondigt een boycot aan.


Resultaten en dus aanpassingen van de nieuwe spelling:

  • e (denk aan de e in mens) wordt ei/ij-klank: dus ee lees je als ei
  • ë (denk aan de e in de) wordt ui: dus een lange ëë lees je als ui
  • o (bos) wordt au/ou: dus oo lees je als au
  • ó (mooi) wordt oo:óó lees je als een lange oo (komt niet voor)
  • u (u in jus d' orans of in uw)uu
  • ù (u in tussen)eu: ùù
  • a blijft aa
  • i (ik) wordt ee: ii
  • í (tien) wordt ie: íí (zoals in mier en team)
  • oe blijft oe

Werkwoorden: voorstel om steeds een eind dt in te voeren, probleem opgelost van de fouten.

Het volgende artikel wordt omgezet naar de nieuwe voorgestelde spelling, die pas vanaf 1 april 2017 wordt ingevoerd:


HËT GROENË BOEKJË-LEEDËN - Naa jaarënlang klankënonderzoek is gëbliikën dat hët Niidërlands gëheel vërkiirdt is gëspeldt. Dë spellingriigëls vór langë klinkërs kloppen vór giin miitër. Dit hiifdt ën intërnasjonaal tíím deskùndigën ëëtgëplózen. Aangëzín hët Niidërlands ër stiids miir naar striifdt om dë spelling fóniitís të schreevën (op baasís van dë offísjiilë Surínaamsë ëëtspraak) moetën wë ons klinkërpallet volliidig omgójën. Karin Landerl/Karin Landërl en Pieter Reitsma/Pítër Reetsma, dë twii ondërzoekërs kwaamën tot diizë conclusí op ën zonnëgë dag aan hët zwembad in Zëëd-Frankreek toen zë hùn daagëlëksë brabbëloefëningën, klankkùndigë kniipjës van hët vak,vór dë vërandëring met klinkërs inoefëndën. Dë riisultaatën waarën vërassëndt en nuu, jaarën laatër is dë spelling aangëpasdt. Hët zal ën hiilë ommëzwaaj wiizën vór Onsíklópiidíaa om híírbee korrektër të spellën dan hët vëroodërdë Wíkípiidíaa. Heel Sófíaa.

Dë vëriiniging vór hët bëhoodt van ij en ei- Blijt-eis- is vërbolgën en kondigdt ën bojkot aan.Bronnen[bewerken]