3D bril

Uit Oncyclopedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

3D3D brilbril


}DitDit artikelartikel isis 3-dimensionaal3-dimensionaal. JeJe kankan nunu iedereeniedereen omom jeje heenheen amuserenamuseren metmet
hethet dragendragen vanvan zo'nzo'n belachelijkebelachelijke tweekleurigetweekleurige brilbril.


Bouncywikilogo2.gif
VoorVoor dede uilskuikensuilskuikens diedie dede afgelopenafgelopen eeuweneeuwen onderonder eeneen rotsrots hebbenhebben gelegengelegen zonderzonder krantkrant, heeftheeft wikipediawikipedia ookook eeneen artikelartikel overover: 3D3D.

3D3D brillenbrillen, ookook welwel anaglyphanaglyph brillenbrillen genaamdgenaamd, wordenworden gebruiktgebruikt omom tweetwee dimensionaledimensionale plaatjesplaatjes ofof teksttekst driedrie dimensionaledimensionale dieptediepte tete gevengeven. 3D3D brillenbrillen wordenworden vooralvooral gebruiktgebruikt voorvoor entertainingentertaining (filmsfilms inin hethet bijzonderbijzonder) enen metmet minderemindere matemate inin dede wetenschapwetenschap
DeDe BrillenBrillen hebbenhebben tweetwee soortensoorten glazenglazen :: eeneen roodrood enen eeneen blauwblauw glasglas .

[bewerk]
[bewerk]

HoeHoe hethet werktwerkt

WanneerWanneer iemandiemand naarnaar eeneen plaatjeplaatje kijktkijkt metmet tweetweeperspectievenperspectieven, wordtwordt hethet doordoor dede cortexcortex inin hethet menselijkmenselijk breinbrein automatischautomatisch tottot eeneen plaatjeplaatje verwerktverwerkt datdat eeneen driedrie dimensionalaedimensionalae dieptediepte lijktlijkt tete hebbenhebben, maarmaar inin feitefeite geengeen dieptediepte heeftheeft, vanuitvanuit natuurkunignatuurkunig oogpuntoogpunt bekekenbekeken. TrouwensTrouwens, alsals jeje naarnaar eeneen driedrie dimensionaledimensionale tekeningtekening kijktkijkt, kijktkijkt de tekeningde tekening ookook inin joujou, zoalszoals NietzscheNietzsche zouzou hebbenhebben gezegdgezegd. DeDe tweetwee dozendozen hieronderhieronder zullenzullen bijvoorbeeldbijvoorbeeld bijnabijna viervier dimensionaaldimensionaal lijkenlijken alsals jeje erer metmet eeneen 3D3D brilbril opop naarnaar zeze kijktkijkt; zeze zullenzullen uituit hethet beeldschermbeeldscherm komenkomen enen joujou vermoordenvermoorden

  ,————————-,  ,————————-,
  / |    /|  / |    /|
 / |   / | / |   / |
 /———+—————+ | /———+—————+ | 
 |  |   | | |  |   | |
 |  |   | | |  |   | |
 |  |   | | |  |   | |
 |  |   | | |  |   | |
 |  +—————+—-/ |  +—————+—-/
 | /   | / | /   | /
 | /    |/ | /    |/ 
 '—————————' '—————————'
+
JeJe moetmoet jeje focussenfocussen opop hethet, kruiskruis ofof dede dozendozen zullenzullen nietniet tottot levenleven komenkomen enen jeje opetenopeten.
DitDit isis hoehoe eeneen 3D3D brilbril eruiteruit zietziet.
[bewerk]
[bewerk]

GeschiedenisGeschiedenis vanvan dede 3D3D brilbril

DeDe GeschiedenisGeschiedenis vanvan dede 3D3D brilbril gaatgaat terugterug tottot hethet oudeoude GriekenlandGriekenland enen dede getiktegetikte geleerdegeleerde ArchimedesArchimedes, diedie, zonderzonder enigeenige zinnigezinnige redenreden, eeneen waanzinnigewaanzinnige hekelhekel hadhad voorvoor dede kleurkleur groengroen. HijHij zochtzocht eeneenwegweg omom hethet geheelgeheel uituit tete roeienroeien uituit hethet universumuniversum. MetMet ditdit doeldoel, begonbegon hijhij aanaan dede constructieconstructie vanvan eeneen verschrikkelijkverschrikkelijk wapenwapen metmet eeneen vernietegendevernietegende krachtkracht, eeneen paarpaar brillenglazenbrillenglazen diedie nietniet alleenalleen dede kleurkleur groengroen uituit hethet gezichtsveldgezichtsveld vanvan eeneen persoonpersoon zoudenzouden filterenfilteren, maarmaar ookook zijnzijn dragerdrager eeneen ongelooflijkeongelooflijke superkrachtsuperkracht zoudenzouden schenkenschenken.
ArchimedesArchimedes maaktemaakte eeneen brilbril metmet tweetwee verschillendverschillend gekleurdegekleurde glazenglazen, eeneen roodrood, eeneen blauwblauw, waarvanwaarvan hijhij vermoeddevermoedde datdat hethet dede kleurkleur groengroen uituit hethet gezichtsveldgezichtsveld zouzou verwijderenverwijderen. HetHet roderode glasglas waswas gemaaktgemaakt vanvan RobijnRobijn quartzquartz, terwijlterwijl hethet blauweblauwe glasglas waswas gemaaktgemaakt vanvan SapphierSapphier. HetHet frameframe waswas gemaaktgemaakt vanvan katjeskatjes. InIn moderneremodernere tijdentijden, echterechter, zoudenzouden dede glazenglazen zijnzijn gemaaktgemaakt vanvan doodnormaaldoodnormaal gekleurdgekleurd GlasGlas ofof, dede GoedkopereGoedkopere variantenvarianten, vanvan plasticplastic.
ArchimedesArchimedes ontdekteontdekte tottot zijnzijn teleurstellingteleurstelling datdat dede brilbril nochnoch dede kleurkleur groengroen lietliet verdwijnenverdwijnen (omdatomdat dede roderode enen blauweblauwe kleurenkleuren mixtenmixten metmet andereandere kleurenkleuren uituit dede natuurnatuur enen verschillendeverschillende groenegroene schaduwenschaduwen lietenlieten verschijnenverschijnen) nochnoch dede dragerdrager superkrachtensuperkrachten gavengaven. HijHij hadhad echterechter welwel ontdektontdekt datdat sommigesommige tekeningentekeningen levendigerlevendiger enen bewegendbewegend lekenleken,dandan datdat hethet normaalnormaal eruiteruit zagzag. DitDit waswas dede basisbasis vanvan hethet ideeidee achterachter 3D3D brillenbrillen.

[bewerk]
[bewerk]

DeDe cyaancyaan -- revolutierevolutie

DeDe cyaancyaan revolutierevolutie begonbegon inin 19921992 toentoen AlbertAlbert "Danger""Danger" GoreGore aanaan hethet zoekenzoeken waswas naarnaar eeneen maniermanier omom dede bekendheidbekendheid vanvan zijnzijn komendekomende filmfilm tete vergrotenvergroten, ForrestForrest GoreGore. MaeMae ZedongZedong, eeneen goedegoede vriendvriend vanvan hemhem enen eeneen enthousiasteenthousiaste historicushistoricus vanvan hethet OudeOude GriekenlandGriekenland, raadderaadde hemhem aanaan omom zijnzijn filmfilm zozo tete makanmakan datdat hijhij konkon wordenworden bekekenbekeken metmet 3D3D brillenbrillen.

OndanksOndanks datdat hijhij heelheel ergerg enthusiastenthusiast waswas overover dede brillenbrillen, voeldevoelde hijhij datdat datdat (doordatdoordat zeze dede kleurkleur groengroen lietenlieten verdwijnenverdwijnen) zijnzijn licht-groenelicht-groene subliemesublieme berichtjesberichtjes diedie inin dede filmfilm warenwaren verwerktverwerkt totaaltotaal veruïneerdeveruïneerde. NaNa zijnzijn vriendenvrienden tete hebbenhebben geraadpleegdgeraadpleegd, ontdekteontdekte hijhij datdat alsals hethet rechterrechter glasglas cyaancyaan gekleurdgekleurd waswas inin plaatsplaats vanvan blauwblauw, dede kleurkleur groengroen nietniet zouzou wordenworden verwijderedverwijdered. Gore'sGore's filmfilm waswasslechtsslechts eeneen kleinklein successucces. CyaanCyaan 3D3D brillenbrillen werdenwerden vooralvooral gebruiktgebruikt doordoor verveeldeverveelde theoretischetheoretische NatuurkundigenNatuurkundigen enen ScheikundigenScheikundigen omom moleculenmoleculen interessanterinteressanter tete latenlaten lijkenlijken.