Troonrede 2009

Uit Oncyclopedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit artikel maakt deel uit van OnNieuws, de gratis kwaliteitskrant die alle andere overbodig maakt.De kroon van de koning van Oncyclopolis.

15 september 2009


Onze koning van Oncyclopolis, Rongonius I, heeft de troonrede voorgelezen met alle plannen en ideeën voor de toekomst. Hieronder is de tekst te lezen die zojuist verteld werd.

Leden van de Rectio Noncensicala Oncyclopaediae, mede Oncyclopedisten en Oncyclopedianen,

De huidige tijd vraagt om vastberadenheid en bereidheid tot verandering.

De server- en economische crisis heeft ook Oncyclopolis hard geraakt. De snelheid waarmee de gebeurtenissen zich in het achter ons liggende jaar hebben voltrokken, was uitzonderlijk.

De Oncyclopædia Neerlandica verliest allerlei creaties, het aantal bugs nam snel toe, jarenlang opgebouwde informatie dreigden te slinken, de financiën vertonen tekorten en bovenal: Oncyclopolis verloor haar onafhankelijkheid. Wij voorspellen allen echter dat de gevolgen wellicht minder hard gevoeld zullen worden.

Bovendien hebben ontsporingen in de werksfeer het vertrouwen in samenwerking en hun gebruikers aangetast.

Door dit alles groeit bij velen de onzekerheid over de toekomst.

Het is de ambitie van de administratoren om terug te buigen naar herstel. De noodzakelijke veranderingen bieden perspectief op een groeiend en sociaal krachtig Oncyclopolis.

Wij hebben elkaar en ons land veel te bieden door in saamhorigheid vast te houden aan de traditie van vrijheid, verantwoordelijk burgerschap en een steeds actiever wordende Uncyclomediaanse en andere internationale opstelling.

In het voorjaar van 2009 heeft de Rectio Noncensicala Oncyclopaediae met kracht ingegrepen in de Oncyclopedische sector teneinde plezier van burgers en het aanmaken van bedrijven veilig te stellen en instorten van de servers en de groei van de onrust en problemen te voorkomen.

De vlag van Oncyclopolis

Echter, werd er 200 euro geïnvesteerd in de pacht en het onderhoud van Oncyclopolis zelf, alles wat eromheen ligt, koekjes en in appeltaarten. Hiermee wil de Rectio Noncensicala Oncyclopaediae de probelemen stimuleren, maar er zijn ook schulden die terugbetaald zullen worden.

Eveneens worden er 10% meer koekjes en 5% meer appeltaarten uitgetrokken voor de arbeidsmarkt, de werksfeer en voor het nieuwe Oncylopedische onderwijs met de kennis die daaruit vernomen wordt. Projecten worden gesteund met meerdere vacatures voor medewerkersfaciliteiten en met projectleiders voor deeltijd- en grotere projecten. Daardoor zullen meer burgers hun zin om te werken en plezier behouden.

Tussen 2009 en 2011 wordt ongeveer meer bekendheid en publiciteit gemaakt door de onstopbare groei en (wat eigenlijk nog onbekend is) het vaker voorkomen op de Oncyclopædia Neerlandica van advertenties die komen van de planeet Google. De begroting voor 2010 besteedt bijzondere aandacht aan de bestrijding van het vandalisme.

Ook dient de Rectio Noncensicala Oncyclopaediae vandaag een voorstel in voor een Crisis- en herstelwet, gericht op versnelling van procedures voor infrastructurele projecten. Dit biedt een basis voor meer stabiliteit in de werksector en daarmee daling van de criminaliteit.

In de jaren dat de Oncyclopedische economie langzaam groeit, worden de uitgaven niet verhoogd. Al deze en andere maatregelen vangen de gevolgen van de kolonialisering van God/Keizer Carolus B van Carat op korte termijn zo veel mogelijk op.

Voor de jaren daarna bevat deze zoveelste verhuizing de basis voor herstel van de orde.

De staatsschuld is gestegen en zal niet vanzelf weer verminderen. Wij zijn dan ook nu bezig om deze schulden langzaam terug te betalen ten opzichte van de wellicht komende Google advertenties die misschien zullen komen. Dit is nog onzeker. De terugbetaling leidt tot aanzienlijk meer vraag naar bijdragen van mede Oncyclopedisten en Oncyclopedianen. Zelfs bij een lage bijdrage kan een groei van twee procent bij de staatsschuld, met ongeveer elvendertig miljard procent per jaar verminderen.

Hoewel de economie volgend jaar weer lijkt te verbeteren, moeten we paraat en attend blijven voor eventuele bijkomende schulden.

Als de welvaart achteruitgaat en de staatsschuld stijgt, wordt het bovendien moeilijker om de kosten te dragen van een dalende groei van de bevolking en van de noodzakelijke overgang naar een crisisplan waarin voluit recht wordt gedaan aan de eisen die een goede stadstaat nastreeft.

Bij een ongewijzigd beleid zullen ernstige en onwenselijke gevolgen optreden voor het hersenstelsel, de bloedsuikerspiegel de hoogte van de kwaliteit op artikelen, druk op het actueel houden van projecten, voor de werkgelegenheid en voor de werksfeer van de Oncyclopedia, de Oncycloversiteit en rusthuis De Giechel.

De Rectio Noncensicala Oncyclopaediae lijkt het aangeraden om deze rekeningen zo langzamerheid door te schuiven naar de jonge en toekomstige generaties van deze Oncyclopædia Neerlandica. Jongeren dreigen nu namelijk gedachten te krijgen om geen erkenning te krijgen, straks tijdens hun langere werkperiode op deez' Oncyclopædie, zouden zij hun pen met vloeibaar lachgas neerleggen om ons de lasten van een vergrijsde bevolking te laten dragen en daarna niet meer te kunnen rekenen op goede collectieve bijdragen. Dit mogen wij niet laten gebeuren! Dit houdt niet in dat wij de mensen in de oude Garde het verbieden om dezen ook administrator te maken. Dit juichen wij echter juist ook toe.

In dit licht heeft de Rectio Noncensicala Oncyclopaediae al eerder haar voornemens ontvouwd om, rekening houdend met zware projecten en ander werk, de AOW-leeftijd te verlagen naar eigen keuze, de kosten van de zorg te beheersen en eigenaren van hun gebruikersnamen met een administatorische erkenning vaker aan te dringen tot prestaties. De maximale rustperiode blijft hierbij tot een half jaar.

De Rectio Noncensicala Oncyclopaediae zal het komende halfjaar heroverwegingen voorbereiden op een ziptigtal brede terreinen op het Oncyclopedische grondgebied.

Om bij te dragen aan deze Oncyclopædia Neerlandica is de noodzakelijke wet van het tegenhouden van het vandalisme, terrorisme, getrol en ander gezever ingevoerd en zal men nu burger van Oncyclopolis moeten worden om bij te dragen aan deze Oncyclopædie. Het zal in een termijn van 2 maanden onderzocht worden naar de resultaten van deze wet waar men hun reacties kwijt kan of deze wet langer kan blijven doorfunctioneren of om de maatschappelijke doelen voor een Wiki weer opnieuw in te voeren.

Dit moet zicht geven op de mogelijkheden om publieke diensten voor burgers effectiever uit te voeren, beleid beter af te stemmen op problemen in de samenleving en verantwoordelijkheden tussen overheden en burgers anders en beter vorm te geven.

De heroverwegingen moeten er ook toe leiden dat onderwijs, kennis, innovatie, onzinnigheid en ondernemerschap doelgerichter worden ingezet om de Oncyclopedische groei te bevorderen. Daarnaast zal duidelijk gemaakt worden hoe belangrijke sectoren van het Oncyclopedische projectleven, zoals de OnNieuwsredactie en het Oncyclopedisch citatenboek, het OnWoordenboek en Literatuur, het Rangenstelsel en het artikelenaantal, daaraan kunnen bijdragen.

De heroverwegingen hebben tot doel fundamentele keuzes te maken met het oog op een humoristisch en sociaal krachtig Oncyclopolis.

Het matigen van de parkieterij draagt bij aan meer creativiteit en aan een terugbrenging van de simpelheid die zich in de Irrationistische wijk heerst tussen werkenden en niet-werkenden, tussen de lezende sector en de werkende sector, tussen hogere en lagere toeristenaantallen en tussen jong en oud.

De Rectio Noncensicala Oncyclopaediae roept sociale partners op tot een verantwoorde werksfeer. Indien dit niet gebeurt, zal de Rectio Noncensicala Oncyclopaediae haar eigen verantwoordelijkheid nemen wat kan leiden tot het ontnemen van de Oncyclopedische bedrijven en fabrieken voor een bepaalde periode.

De crisis heeft ook morele tekortkomingen blootgelegd in het functioneren van de schrijvers en de toezichthouders. De Rectio Noncensicala Oncyclopaediae heeft een hele lijst bugsector binnen en buiten Oncyclopolis benoemd en vertaald om het grote probleem die ons al langer kwelt te vinden en te vernietigen.

Bindende afspraken worden gemaakt over de lichte toename van erkenning voor hun werk en hun prestaties.

In deze moeilijke tijd acht de Rectio Noncensicala Oncyclopaediae het van belang te blijven werken aan een stadstaat waarin mensen zich met elkaar verbonden weten, in vrijheid elkaar respecteren en samen verantwoordelijkheid dragen.

Goede opleiding en goed onderwijs in het Oncyclopedisch terrein liggen ten grondslag aan verantwoordelijk burgerschap.

De afgelopen drie jaar heeft de Rectio Noncensicala Oncyclopaediae maatregelen genomen ter bevordering van sociale samenhang, veiligheid, stabiliteit en respect.

Een vasthoudende aanpak over een reeks van jaren is nodig om tot resultaten te komen. Daarom zal de Rectio Noncensicala Oncyclopaediae bijzondere aandacht blijven schenken aan talenten en andere schrijvers die willen bijdragen, aan inburgering en aan het bijdragen in Oncyclopolis.

Anochtonen, gebrek aan integratie van sommige groepen in de samenleving, onfatsoenlijk en respectloos handelen van velen in de openbare ruimte en crimineel gedrag van groepen jongeren blijken hardnekkig en veroorzaken veel maatschappelijk ongenoegen. Hierbij, zoals al eerder genoemd werd, is de wet ingevoerd om het bewerken voor de anochtonen verboden te maken.

De Rectio Noncensicala Oncyclopaediae treedt daarom niet alleen consequent op tegen plegers van delicten maar pakt ook oorzaken van problematisch gedrag harder aan met een ban van een langere bepaalde periode. De samenwerking van Justitie in de orde van de Banhamer, de Oncyclopedische kwaliteits-kwantiteitspolitie, gebruikers en ordening is daarvoor essentieel.

De Rectio Noncensicala Oncyclopaediae zal de maatschappelijke weerbaarheid in onze stadstaat bevorderen door meer ruimte te geven aan burgers en groepen en goed met hen samen te werken. Ook met medeoverheden van de Uncyclomedia en de publieke sector wordt langzamerhand steeds vaker goede samenwerking geboden. Vertrouwen in Oncyclopedische projecten, democratie en Oncyclopedisering is daarbij van onmisbaar belang.

Een groeiend en sociaal krachtig Oncyclopolis komt steeds vaker in aanmerking voor samenwerking in de Uncyclomedia-sector. Dit is echter geen voornemen.

PaspoortOncyclopolis2-2009.png

Oncyclopolis heeft veel te winnen bij een duurzame en open voor overname liggende buitenlandse Uncy's. Ruim 10 procent en meer zelfs, van onze inhoud kwam rechtstreeks daar van af. Oncyclopolis zet zich in voor vrije en eerlijke handel van artikelen en beter toezicht op de internationale sector.

De reputaties van een aantal vredesactivisten op weg naar gerechtigheid verzwaart de opgaven waar alle landen samen voor staan om de overheersende kwantiteit te bestrijden en wekssfeerverandering aan te pakken. Niettemin zal Oncyclopolis zich vaker inspannen voor samenwerking met de armste Uncy's en met landen met grotere bekendheid en inhoudsaantal.

De Algemene Vergadering van de Oncyclopedische Naties en de nooit lukkende bijeenkomsten zullen blijven komen. Ooit zal het lukken.

Oncyclopolis heeft de wereld veel te bieden. Wij zetten ons in voor onzinnigheid, humor en de Anti-Wikipedia strijd tegen de Serieusheid die onze planeet ooit kapot zal maken. Onze stadstaat maakt zich sterk door burgerrechten, vrijheid, democratie en rechtsorde. Deze waarden vinden in de Benelux hun oorsprong. Juist nu is en blijft samenwerking met elkaar essentieel.

Bij vredes- en veiligheidsmissies zal ons land zijn nationale verantwoordelijkheid blijven nemen. De regering heeft grote waardering voor de strijders die deze zware taken uitvoeren, zoals op Wikipediaans grondgebied. Wij denken met respect aan degenen die zich hierbij hebben opgeofferd en aan degenen die niet zonder kleerscheuren er vanaf gekomen zijn.

De Rectio Noncensicala Oncyclopaediae zal zich ook in koninkrijks- en Wubboïsmeverband blijven inzetten voor goede werkssfeer en goede publieke voorzieningen. Nieuwe staatkundige verhoudingen binnen de stadstaat moeten daaraan bijdragen. In het belang van de burgers zullen alle betrokkenen zich moeten inspannen om het komend jaar de nieuwe regelingen tot stand te brengen.

Leden van de Rectio Noncensicala Oncyclopaediae, mede Oncyclopedisten en Oncyclopedianen,

Onze stadstaat staat voor een uitzonderlijke, en redelijk te doene opgave.

Met vastberadenheid en met de bereidheid tot verandering kunnen wij de kansen benutten voor een humoristisch en sociaal krachtig Oncyclopolis. De Rectio Noncensicala Oncyclopaediae doet daartoe een beroep op alle Oncyclopedisten, Oncyclopedianen en eenieder die in Oncyclopolis woont. Er rust een verantwoordelijkheid op ons allen, jong en oud, burgers en bestuurders. De Rectio Noncensicala Oncyclopaediae spreekt de hoop uit dat iedereen zich daarvan bewust is en ernaar wil handelen.

Op u, leden van de Rectio Noncensicala Oncyclopaediae, mede Oncyclopedisten en Oncyclopedianen, rust de verantwoordelijkheid om, samen met de Rectio Noncensicala Oncyclopaediae, initiatief te nemen. U mag zich daarin gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid en onzinnigheid toewensen en met mij, koning Rongonius I, om kracht en Sophia's zegen voor u bidden.

Leve Oncyclopolis! Hoera! Hoera! Hoera!