Oncyclopedia:Beleid/Moderatoren

Uit Oncyclopedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deze pagina gaat over moderatoren (ook wel beheerders, sysops of admins genoemd). Verder in de tekst zullen deze termen door elkaar worden gebruikt.

Extra knopjes

Een moderator heeft een aantal talenten die een gewone gebruiker ontbeert. De belangrijkste:

 • Pagina's en bestanden verwijderen en terughalen. Moderatoren zijn degenen die ongewenste pagina's verwijderen en toegang hebben tot het prullenbakarchief, waar ze verwijderde inhoud kunnen inzien en eventueel terugplaatsen. Voor de definitie van het begrip "ongewenste pagina", zie o.a.: het Verwijderbeleid. Ook kan een moderator ongewenste bijdragen sneller en geruislozer terugdraaien dan niet-admins.
 • Blokkeren van vandalen. Een belangrijke taak van moderatoren is het bestrijden van vandalisme. Daarom hebben admins een knop om gebruikers te verhinderen om Oncyclopedia te editen, de blokkeerknop. Hiermee kunnen zij zowel IP-nummers als ingeschreven gebruikers blokkeren. Geblokkeerde gebruikers kunnen wel nog op de site komen, maar niet meer bewerken. Zie voor blokkeringen het Blokkeerbeleid.
 • Pagina's beveiligen. Hoewel dit in wezen tegen het beleid van Oncyclopedia is, worden er toch af en toe pagina's beveiligd, om ze te beschermen tegen vandalisme en ongewenste veranderingen. Voorbeelden hiervan zijn de Hoofdpagina en de MediaWiki-pagina's. Zie voor pagina's beveiligen het Beveiligingsbeleid. Er zijn globaal 2 mogelijkheden:
  • Onbewerkbaar maken voor anonieme gebruikers.
  • Onbewerkbaar maken voor anonieme én ingeschreven gebruikers.

Admin"werk"

Van admins wordt niet alleen verwacht dat ze actief zijn in het bestrijden van vandalisme. In de praktijk worden er een heleboel dingen die ook door Oncyclopedisten (kunnen) worden gedaan van admins verwacht:

 • Algemene kwaliteitsbewaking. Nieuwe artikelen beoordelen en eventueel brandmerken/verbeteren/verwijderen.
 • De recente wijzigingenlijst controleren en zeker de anonieme bewerkingen en nieuwe gebruikers.
 • Ongewenste veranderingen terugdraaien.
 • De onderhoudslijst bijhouden of deze in de aandacht brengen als het werk daar oploopt.
 • Overleg voeren over artikelen en projecten, ideeën en nieuwe bijdragen.
 • Nieuwe gebruikers verwelkomen en wegwijs maken.
 • Meedenken over beleid en infrastructuur van Oncyclopedia.

Natuurlijk kan niet iedereen alles doen en evenmin is het betaald werk met zuivere taakomschrijvingen. Het moet voor iedereen leuk blijven: zelfs admins hebben graag nog wel eens tijd over om zelf iets te schrijven. In ieder geval wordt van admins verwacht dat ze actief en gemotiveerd zijn voor Oncyclopedia en zich op hoogte blijven houden van actuele ontwikkelingen. Een "quotum" kan daar niet voor worden gegeven.

Nieuwe admins

Aanstelling

Nieuwe admins worden aangesteld indien de bestaande admins het er over eens zijn dat dit nodig is, bijvoorbeeld wanneer het aantal bijdragen/bijdragers groeit, of het vandalisme uit de hand loopt. De procedure is als volgt:

 1. Mensen kunnen, als ze de behoefte voelen om admin te worden, dit aangeven op hun gebruikerspagina (d.m.v. een box) of dit vermelden bij een administrator, zodat er een overzicht komt van mensen die beschikbaar zijn (niet iedereen voelt zich geroepen).
 2. Wanneer er de wens is om een nieuwe admin aan te stellen, kiezen de bestaande moderatoren uit het overzicht een kandidaat, en nomineren deze met argumenten voor. Alle administratoren[1] ondertekenen de nominering als bewijs van steunbetuiging en vastlegging van de nominering.
 3. Gebruikers (zie hieronder) kunnen hun steun uitspreken of gegronde kritiek uiten op de nominatie en/of de genomineerde. De admins die de gebruiker in kwestie genomineerd hebben zullen vervolgens hierop ingaan en de genomineerde gebruiker wordt ter verantwoording om een reactie gevraagd. De genomineerde kan zelf de nominatie voor het worden van admin beëindigen.
 4. Wordt een kandidaat geweigerd, dan wordt eventueel een tweede kandidaat door de admins voorgedragen, en volgt dezelfde procedure.
 5. Dit gaat eventueel zo door tot de admins beslissen dat er geen geschikte kandidaten meer zijn, in welk geval er onder de admins een onderlinge stemming gehouden wordt wie aangesteld zal worden. Indien hier geen overeenstemming uit voortkomt, zal de eerstgenomineerde worden aangesteld.

N.B.: het staat admins vrij om nominaties voor admins te beëindigen nadat er een nominatie is afgedaan. Tussentijds kan een nominatie niet worden beëindigd, tenzij de genomineerde dat wenselijk acht.

Kandidaten en stemmers

 • Een kandidaat-admin moet, naast kandidaatstelling door de admins, het gebruikersrecht van Controleur bezitten, langer dan 2 maanden actief zijn en meer dan 100 bewerkingen op zijn/haar naam hebben staan (waarvan een substantieel deel in de laatste 2 maanden).
 • Stemmen mogen die gebruikers die langer dan 1 maand ingeschreven zijn én minstens 100 (niet vandalistische) bewerkingen hebben gedaan. Als er in het laatste halfjaar vóór de stemming door een gebruiker niet geëdit is, vervalt diens stemrecht.

Termijn

De termijn waarna een stemming sluit, moet duidelijk aangegeven worden. Deze termijn heeft als minimum één week, maar bij onenigheid, afwezigheid van een gebruiker/admin met een belangrijke rol, of een lopende discussie, kan deze termijn worden verlengd tot nader order.

Aftreden

Moderatoren kunnen óf zélf "ontslag" nemen, door middel van een knopje bij de speciale pagina's, óf door een bureaucraat afgezet worden. Dit laatste mag alleen gebeuren volgens onderstaande richtlijnen:

 1. Als een admin langer dan een half jaar geen adminwerk heeft verricht, kan besloten worden om hem/haar de adminrechten te ontnemen.
 2. Als een admin naar de mening van één of meer gebruikers (dit kunnen ook admins zijn) zijn/haar rechten herhaaldelijk misbruikt of zelf (herhaaldelijk) tegen het beleid van Oncyclopedia handelt, kan er een motie van afkeuring worden ingediend op het gebruikersportaal. Er zal dan een gesprek gestart worden om na te gaan of de klachten terecht zijn en om te zien of er oplossingen voor het conflict zijn. Mocht daar geen oplossing uitkomen en zijn de klachten gegrond, dan kan er door die gebruiker(s) een verzoek tot afzetting gedaan worden. Er wordt dan een stemprocedure gestart, waarbij mensen kunnen stemmen vóór of tégen afzetting. Om een admin af te zetten op deze manier is een meerderheid van 75% van de stemmen nodig. N.B.: Het misbruiken van deze mogelijkheid door een gebruiker (dus op valse gronden admins af proberen te zetten) kan worden beschouwd als sabotage en kan worden beantwoord met een blokkade (dus niet als de klacht terecht was, maar er geen meerderheid was).

Checkuser en Bureaucraten

Nieuwe moderatoren ontvangen automatisch de gebruikersrechten van Checkuser. Dit is een gebruikersrecht dat wordt verleend aan moderatoren om het hen zo mogelijk te maken om IP-adressen te kunnen achterhalen en traceren, indien nodig.

Echter, het worden van Bureaucraat is een ander verhaal. Bureaucraat zijn is delicaat. Het omvangt als het ware alles wat ook buiten Oncyclopedia afspeelt zoals het beheren van de email, het toekennen en afnemen van gebruikersrechten aan gebruikers, het contact met de serverbeheerder en het woordvoerderschap tegenover andere/anderstalige **pedia's, maar ook andere extra rechten op Oncyclopedia. Er is sprake van verantwoordelijkheid en een onderling vertrouwen. Deze kan daarom niet aan iedereen worden verleend. Admins die in aanmerking komen tot het bureaucraatschap moeten hebben bewezen dat zij situaties adequaat kunnen inschatten en juist beoordelen en met zekerheid kunnen aanpakken in combinatie met een lange goede staat van dienst. Ook is het vanzelfsprekend dat zij het doel van Oncyclopedia kunnen omschrijven en toepassen.

Voetnoot

 1. Alle administratoren worden uitgenodigd om de nominatie te bekrachtigen. Indien een admin twee maanden geen substantiële bewerkingen meer heeft gedaan, vervalt de ondertekeningsregel voor hem.